POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO GOLDENKURS

Wszelkie słowa pisane wielką literą w niniejszej Polityce prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych (dalej: „Danych”) jest Hanna Jarosz, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Goldenkurs Studio Językowe Hanna Jarosz” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rafała Wojaczka 6/2, 51-169 Wrocław, NIP: 8982144838, REGON: 381205860, e-mail: info@goldenkurs.com, tel. 721 063 686.
 • W naszym Sklepie zbieramy następujące Dane:
 • imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy przekazują je nam Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, Formularza zamówienia, poczty tradycyjnej, wiadomości sms, przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty Sklepu lub złożenia reklamacji;
 • adres zamieszkania lub korespondencyjny – mogą być przetwarzane, gdy przekazują je nam Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, Formularza zamówienia, poczty tradycyjnej, wiadomości sms, przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty Sklepu lub złożenia reklamacji;
 • numer telefonu – może być przetwarzany, w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony, a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, Formularza zamówienia, poczty tradycyjnej, wiadomości sms, przy kontakcie telefonicznym, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z dokonanym przez Państwa zakupem Treści cyfrowych, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z naszą ofertą lub złożoną reklamacją;
 • adres e-mail – może być przetwarzany, gdy przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Formularza zamówienia, poczty tradycyjnej, wiadomości sms, przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożonego Zamówienia, dostarczamy zakupione w Sklepie Treści cyfrowe, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją Zamówienia, odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą lub złożoną reklamacją;
 • NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej – zbieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP;
 • ewentualnie inne Dane mogą być podane przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej, Formularza zamówienia, poczty tradycyjnej, wiadomości sms, przy kontakcie telefonicznym.
 • Podanie Danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia Umowy, w tym złożenia Zamówienia. Podanie Danych wskazanych w pkt. 2 jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności:
 • w celu skorzystania z oferty Sklepu poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia lub złożenia reklamacji;
 • w celu dostarczenia zakupionych w Sklepie Treści cyfrowych na wskazany przez Państwa adres mailowy;
 • w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienia kontaktu w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku dokonanym przez Państwa zakupem Treści cyfrowych, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z naszą ofertą lub złożoną reklamacją – za pośrednictwem poczty elektronicznej, Formularza zamówienia, poczty tradycyjnej, wiadomości sms, przy kontakcie telefonicznym.
 • Zgodnie z zasadą minimalizacji, przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 i 3 powyżej.
 • Dane przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 i 3 powyżej. Dane mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 7 lit. c) poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły.
 • Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych są Państwo, tj. osoby, których Dane dotyczą.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania Danych do wykonania Umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem Umowy, lub
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie Danych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 • Państwa Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować niezbędne zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 • Sklep przechowuje i przetwarza Państwa Dane w celu wykonania Umowy.
 1. Osobie, której Dane są przetwarzane w związku z umową, przysługuje prawo do:
 2. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych (art. 12 RODO);
 3. dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskiwania ich kopii (art. 15 RODO);
 4. sprostowania, uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 5. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
 6. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 7. przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ją danych osobowych (art. 21 RODO);
 9. cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej przetwarzane;
 10. niepodlegania profilowaniu (art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4) RODO);
 11. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 1. Administrator oświadcza, iż Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 1. Dane pozyskane przez Administratora w związku z Umową, nie będą̨ udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których:
 2. jest to niezbędne z uwagi na realizację Umowy;
 3. wymagają tego przepisy prawa.
 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być dostawcy usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności:
 2. dostawcy systemów płatności;
 3. biuro księgowe;
 4. hostingodawca;
 5. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności;
 6. podmiot zapewniający system mailingowy;
 7. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu.
 1. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania Danych przez Administratora należy kierować na e-mail: info@goldenkurs.com lub w formie pisemnej na następujący adres:
 • Goldenkurs Studio Językowe Hanna Jarosz”, ul. Rafała Wojaczka 6/2, 51-169 Wrocław.
 1. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności do naszych Klientów, kontrahentów.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.