Regulamin sklepu internetowego Goldenkurs

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

1.1. Sklep internetowy Goldenkurs dostępny pod adresem internetowym https://goldenkurs.com/sklep/ prowadzony jest przez Hannę Jarosz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Goldenkurs Studio Językowe Hanna Jarosz”.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://goldenkurs.com/sklep/ oraz zasady i tryb zawierania Umów o dostarczanie Treści cyfrowych, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy.

 • DEFINICJE.

2.1. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://goldenkurs.com/sklep/

2.2. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

2.3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610).

2.4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

2.5. Sprzedawca – Hanna Jarosz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Goldenkurs Studio Językowe Hanna Jarosz”, pod adresem: ul. Rafała Wojaczka 6/2, 51-169 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 8982144838, REGON: 381205860, e-mail: info@goldenkurs.com, tel. +48 721 063 686.

2.6. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu.

2.7. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

2.9. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

2.11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.

2.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Treści cyfrowych.

2.13. Umowa – umowa o dostarczanie Treści cyfrowych zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie.

2.14. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.

2.15.Treści cyfrowe – treści dostępne w Sklepie, mogące być przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą, tj. e-booki, nagrania audio i wideo.

2.16. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Treści cyfrowe do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Treści cyfrowych. Klient może dowolnie zarządzać jego zawartością poprzez dodawanie do niego lub usuwanie Treści cyfrowych.

2.17. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument przesłany Klientowi potwierdzający zakup Treści cyfrowych.

2.18. Akcje rabatowe – ograniczone czasowo promocje na Treści cyfrowe dostępne w Sklepie; uprawniają Klienta do wykorzystania maksymalnie jednego kodu rabatowego podczas składania Zamówienia; promocje nie łączą się.

 • KONTAKT ZE SKLEPEM.

3.1. Adres Sprzedawcy: Hanna Jarosz, ul. Wojaczka 6/2, 51-169 Wrocław.

3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@goldenkurs.com

3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: 721 063 686.

3.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank: 94 1140 2004 0000 3802 7797 8745.

3.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 na adres e-mail wskazany w pkt 3.2.

 • WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla urządzeń spełniających wymagania techniczne opisane w niniejszym Regulaminie. Korzystanie ze Sklepu na urządzeniu niespełniającym wymagań opisanych w Regulaminie może prowadzić do jego błędnego działania oraz braku możliwości prawidłowego korzystania z jego funkcjonalności przez Klienta.

4.2. Do poprawnego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania jego asortymentu oraz złożenia Zamówienia niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe ze standardowym systemem operacyjnym,
 2. dostęp do sieci Internet,
 3. zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej;
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4.3. Do korzystania z Treści cyfrowych zakupionych w Sklepie niezbędne są:

 1. program Adobe Reader lub inny – do odczytu plików w formacie pdf;
 2. program do odczytu plików audio/video.
 • ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU – OBOWIĄZKI KLIENTA I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI.

5.1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami;
 2. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich;
 3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu;
 4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

5.2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także podejmowanie przez Klienta, czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie Sklepu lub utrudniać dostęp do Sklepu Sprzedawcy lub innym Klientom, jak również podejmowania przez Klienta działań tj. umieszczanie w Sklepie lub rozsyłanie za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

5.4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 

5.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze Sklepu przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych.

5.6. Składanie Zamówień przez Klienta na Treści cyfrowe znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia.

5.7. Do zamówionych Treści cyfrowych dołączany jest Dowód zakupu przesyłany elektronicznie na wskazany przez Klienta adres mailowy. Klient upoważnia Sprzedawcę do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 • USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

6.1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu polegają na umożliwieniu zawierania Umów poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

6.2. Świadczenie Usług elektronicznych odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

6.3. Świadczenie Usług elektronicznych, o których mowa w pkt. 6.1. jest nieodpłatne.

6.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.

6.5. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Treści cyfrowych opisanej w pkt. 11 Regulaminu), a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, Klient może składać:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@goldenkurs.com,

b) pisemnie – na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 3.1. Regulaminu.

6.6. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta, danych kontaktowych składającego reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji).

6.7. Reklamacja, o której mowa w niniejszym punkcie, będzie rozpatrywana przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku, gdy dane lub informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Klienta przed rozpoznaniem reklamacji o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.8. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym.

6.9. Sprzedawca wykonuje Umowę z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach dostarczanych Treści cyfrowych i usług poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Sprzedawca wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, niesie za sobą zagrożenia przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Klienta przez osoby trzecie. Pomimo podejmowania przez Sprzedawcę środków bezpieczeństwa, każdy Klient powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, tj. złośliwe oprogramowanie, wirusy, spam, phising, programy śledzące działania użytkowników sieci itp. Aby zminimalizować zagrożenie Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, np. oprogramowanie antywirusowe, zapory sieciowe (firewall), mechanizmy szyfrujące, chronić swoje hasła i nie udostępniać ich osobom trzecim, jak również poszerzać swoją wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.

7.1. W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. dokonać wyboru Treści cyfrowych klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”;
 2. po dodaniu Treści cyfrowych do Koszyka Klient może kontynuować zakupy, zobaczyć zawartość Koszyka bądź przejść do Zamówienia;
 3. Klikając przycisk „ZOBACZ KOSZYK” Klient ma możliwość podglądu zawartości Koszyka, w tym wybranych Treści cyfrowych i ich ilości, łącznej kwoty do zapłaty, a następnie może przejść do płatności za Zamówienie klikając przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”;
 4. Klikając przycisk „ZAMÓWIENIE” Klient przekierowany zostaje do formularza z danymi do płatności, który należy wypełnić wpisując wskazane przez Sprzedawcę dane. Klient powinien wybrać jedną z dostępnych form płatności, jak również zaakceptować treść Regulaminu, a następnie kliknąć na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”;
 5. W przypadku wyboru płatności za pomocą przelewu bankowego Klient otrzyma na maila dane do przelewu, a w przypadku wyboru płatności za pomocą Przelewy24 zostanie przekierowany w celu dokonania płatności za pomocą systemu płatności internetowych.
 • ZASADY I SPOSOBY PŁATNOŚCI.

8.1. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa).

8.2. Podczas składania Zamówienia można wykorzystać maksymalnie jeden kod rabatowy. Promocje w Sklepie nie łączą się.

8.3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. płatność na rachunek Sprzedawcy wskazany w pkt 3.4. Regulaminu,
 2. płatność online Przelewy24,
 3. płatność Blik.

8.4. Wyboru płatności Klient dokonuje podczas składania Zamówienia.

 • WYKONANIE UMOWY.

9.1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia, za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Sprzedawcy, zgodnie z pkt. 7 powyżej.

9.2. Sprzedawca, po złożeniu Zamówienia, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy, jak również informację o udzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczenie Treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zawarta zostaje Umowa między Klientem a Sprzedawcą.

9.3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za złożone Zamówienie w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Uchybienie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkuje anulowaniem Zamówienia. Akceptując Regulamin i dokonując płatności, Klient wyraża zgodę na dostarczenie przez Sprzedawcę Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i przyjmuje do wiadomości, że po dostarczeniu Treści cyfrowych przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

9.4. Treści cyfrowe zostaną dostarczone przez Sprzedawcę drogą mailową, na adres poczty elektronicznej, z którego Klient dokonał Zamówienia w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia odnotowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

9.5. Treści cyfrowe uważa się za dostarczone Klientowi w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi (przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zawierającej Treści cyfrowe (w formie plików) lub link pozwalający na dostęp do Treści cyfrowych.

9.6. Po dostarczeniu Klientowi Treści cyfrowych może się on z nimi zapoznać korzystając z przeglądarki internetowej, jak również ma prawo pobrać je na swoje urządzenie.

9.7. Sprzedawca zaleca zapisywanie Treści cyfrowych na nośniku pamięci po ich dostarczeniu przez Sprzedawcę.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

10.1. Z zastrzeżeniem pkt. 10.6. poniżej, Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, który zawarł Umowę na odległość, co do zasady przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

10.2. Klient, o którym mowa w pkt. 10.1. może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu:

a) za pomocą poczty tradycyjnej – na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. 3.1. lub

b) drogą elektroniczną – poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt. 3.2.

10.3. Oświadczenie można złożyć korzystając ze wzoru formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, jednak skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

10.4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta, o którym mowa w pkt 10.1. drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle mu na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

10.5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Klient, o którym mowa w pkt 10.1. tym samym jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 Ustawy o prawach konsumenta. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy. Sprzedawca zwraca Klientowi, o którym mowa w pkt 10.1. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient, o którym mowa w pkt. 10.1. wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.

10.6. Klientowi, o którym mowa w pkt 10.1. prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości;

b) o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

10.7. Postanowień dotyczących odstąpienia od Umowy nie stosuje się do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

11. REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ.

11.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym za niezgodność Treści cyfrowych z Umową w zakresie określonym w Ustawie o prawach konsumenta.

11.2. W przypadku wystąpienia niezgodności z Umową Treści cyfrowych zakupionych u Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Klient, o którym mowa w pkt 11.1., ma prawo do złożenia reklamacji.

11.3. Reklamację można zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy podane w pkt 3.1. i 3.2. Regulaminu.

11.4. Reklamacja powinna zawierać m.in.:

1) dane Klienta składającego reklamację,

2) numer Zamówienia,

3) dane reklamowanych Treści cyfrowych,

4) zwięzły opis niezgodności Treści cyfrowych z Umową,

5) okoliczności (w tym datę) ujawnienia się niezgodności Treści cyfrowych z Umową,

6) żądanie Klienta w związku z niezgodnością Treści cyfrowych z Umową.

11.5. Gdy podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

11.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego zgłoszenia Sprzedawcy lub uzupełnienia informacji przez Klienta. Nierozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z uznaniem żądania Klienta za uzasadnione.

11.7. Treści cyfrowe będące przedmiotem reklamacji należy odesłać do Sprzedawcy na adres e-mail podany w pkt 3.2. niniejszego Regulaminu.

11.8. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

11.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

11.10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Treści cyfrowych z Umową wobec Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, zostaje całkowicie wyłączona.

12. WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA

12.1. Sprzedawca w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jest uprawniony z prawa ochronnego do wyłącznego używania na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej słowno – graficznego znaku towarowego Goldenkurs (dalej: „Logo”), wpisanego do rejestru znaków towarowych pod numerem: Z.524452 oraz słownego znaku towarowego Deutsch mit Hauka, wpisanego do rejestru znaków towarowych pod numerem Z.538222.

12.2. Sprzedawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do słowno – graficznego znaku towarowego Goldenkurs, słownego znaku towarowego Deutsch mit Hauka oraz Treści cyfrowych dostępnych w Sklepie.

12.3. Słowno – graficzny znak towarowy Goldenkurs, słowny znak towarowy Deutsch mit Hauka, oraz Treści cyfrowe podlegają ochronie prawnej zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

12.4. Klient nie może posługiwać się znakami, o których mowa w pkt 12.3. bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, jak również nie wolno mu ich kopiować, modyfikować, rozpowszechniać w całości lub części.

12.5. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i bez prawa sublicencjonowania licencji na korzystanie z Treści cyfrowych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przy uwzględnieniu następujących uprawnień i obowiązków:

a) Klientowi przysługuje niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do pobierania, przechowywania, wyświetlania i korzystania z Treści cyfrowych;

b) Klient może korzystać z Treści cyfrowych wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego użytku;

c) Klient nie może kopiować, rozpowszechniać ani wyodrębniać składników Treści cyfrowych, jak również nie wolno mu tworzyć produktów na podstawie Treści cyfrowych;

d) Klient nie może używać Treści cyfrowych do świadczenia usług o charakterze dochodowym lub komercyjnym;

e) Klient zobowiązuje się do korzystania z Treści cyfrowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12.6. Udzielenie licencji nastąpi z chwilą dostarczenia Klientowi Treści cyfrowych. Udzielenie licencji następuje na czas nieoznaczony.

12.7. Liczba urządzeń, na które Klient może pobrać Treści cyfrowe nie jest ograniczona.

12.8. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji.

12.9. W sytuacji naruszenia przysługujących Sprzedawcy praw, o których mowa w pkt. 12, Sprzedawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

13.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

13.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13.3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

13.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

14. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM GOLDENKURS

14.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

14.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy.

14.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być dostawcy usług, z których korzysta administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności:

 1. dostawcy systemów płatności;
 2. biuro księgowe;
 3. hostingodawca;
 4. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności;
 5. podmiot zapewniający system mailingowy;
 6. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu.

14.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. 

14.5. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych danych osobowych w celu realizacji Umowy, której Klient jest stroną oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

14.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy. 

14.7. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu pod adresem www.goldenkurs.com/polityka/

14.8. Dane osobowe Klienta nie będą ujawnianie innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez uzyskania wyraźnej zgody Klienta.

14.9. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych Klienta dostępne są na stronie Sklepu w dokumencie „Polityka prywatności”.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

15.1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie Serwisu pod adresem www.goldenkurs.com/regulamin/ , skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, wydrukować lub zapisać dokument.

15.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności spowodowanych zmianami: organizacyjnymi bądź prawnymi Sklepu, zmianami technicznymi, zmianami obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje za pośrednictwem Strony, a ponadto Klient zostanie powiadomiony o planowanej zmianie treści Regulaminu wiadomością e-mail – z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem. Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu.

15.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

15.4. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

15.5. Regulamin obowiązuje od dnia 05.09.2023